หลักสูตร / ค่าเรียน

คอร์สติวสอบเข้า ม.1

คอร์สติวสอบเข้า ม.1

วิชาที่เปิดสอน : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ความถนัดทางการเรียนหรือมิติสัมพันธ์ (Aptitude Test)

ติวสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำเช่น รร.สวนกุหลาบ รร.หอวัง รร.บดินทร์เดชา รร.สามเสน รร. สาธิตปทุมวัน รร.สตรีวิทยารร.เทพศิรินทร์ รร.สาธิตจุฬา รร.สาธิตเกษตร ฯลฯ พร้อมทั้งปรับพื้นฐาน สรุปเนื้อหาอย่างเข้มข้น ของเนื้อหาที่เรียนในชั้นประถมศึกษาทั้งหมด รวมถึงเนื้อหาบางส่วนของมัธยมต้น โดยสามารถเน้นเฉพาะจุดที่ไม่เข้าใจ พร้อมทั้งเทคนิคลัด วิธีจำ แนะแนวการเตรียมตัวก่อนสอบ เก็งข้อสอบ หรือเนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบบ่อยๆ ปัจจุบันการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ของโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงมีการแข่งขันสูง โรงเรียนที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ไม่สามารถรับนักเรียนที่มาสมัครได้ครบหมดทุกคนรวมทั้งกฎเกณฑ์ และวิธีการรับสมัครของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการเปลี่ยนไปตลอดเวลา ฉะนั้นนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในสถาบันเหล่านี้จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี

ในการเตรียมความพร้อม นอกจากนักเรียนจะต้องทบทวนเนื้อหาวิชาที่ต้องใช้สอบแล้ว การฝึกฝนทดลองข้อสอบเก่าก็มีความจำเป็น เพราะจะช่วยทบทวนความรู้ของนักเรียน ช่วยฝึกทักษะ และประสบการณ์ในการทำข้อสอบ และยังช่วยทดสอบความพร้อมของนักเรียนว่ามีมากน้อยเพียงไรก่อนจะถึงข้อสอบจริง แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. แผนสามัญ (หลักสูตรปกติ)
 2. ห้องโครงการภาษาอังกฤษ (English Program, EP) โครงการที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางภาษาของผู้เรียน หรืออาจเรียกว่าโรงเรียนสองภาษา (Bilingualism Program) บางโรงเรียนอาจจะเรียกว่าหลักสูตร inter bell หรือ EPTS

  - สำหรับรูปแบบการจัด สามารถทำได้ 2 แบบ คือ English Program (EP) และ Mini English Program (MEP) ซึ่งมีความแตกต่างกัน คือ EP จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ทุกวิชา ยกเว้นภาษาไทยและสังคมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย กฎหมายไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ส่วน MEP สอนได้ไม่เกิน 50% ของชั่วโมงสอนทั้งหมดต่อสัปดาห์

  - ส่วนคำว่า Bilingualism Education เป็นทฤษฎีการจัดการศึกษารูปแบบ หนึ่ง ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ทั่วโลก เนื่องจากเป็นทฤษฎีสากลที่ใช้ในหลาย ประเทศ เป็นการศึกษาที่มีรูปแบบผสมผสานระหว่างภาษาที่ 1 (ภาษาหลัก) กับภาษา ที่สอง (ภาษารอง) โดยไม่มีข้อจำกัดถึงอัตราส่วนที่แน่นอนระหว่างภาษา ที่ 1 และภาษาที่ 2 และไม่บังคับวิชาที่จะใช้สอนเป็นสองภาษา ซึ่งกระทรวง ศึกษาธิการได้กำหนดอัตราส่วนและรูปแบบของ English Program ไว้ดังนี้

  - ระดับอนุบาล จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์
  - ระดับประถม จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา
  - ระดับมัธยม สามารถจัดได้ทุกวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษาใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย กฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย

  รายชื่อโรงเรียน English Program ในประเทศไทยดูเพิ่มเติมได้ใน http://englishprogramblog.blogspot.com/2011/01/blog-post_26.html


 3. ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Education Program, GEP) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เน้นไปทางทักษะด้านวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ของนักเรียนสำหรับ ม.1 เหมือนกับเป็นการเรียนปูพื้นฐานให้สูงขึ้นไป เมื่อนักเรียนได้ขึ้น ม.4 จะลงรายละเอียดมากกว่าสายวิทย์ปกติ ห้อง Gifted รับเฉพาะเด็กปัญญาเลิศ หรือเกรด 3 ขึ้นไป เด็กคนไหนเกรดต่ำกว่านี้โอกาสเข้าก็จะยากแต่ถึงแม้เด็กจะเรียนดี เกรด 3 กว่าๆ ผู้ปกครองหลายครอบครัวที่กลัวว่าลูกตัวเองจะพลาดการเข้าห้อง Gifted จึงต้องยอมเสียค่าเรียนส่งลูกเข้าคอร์สติวเข้มเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเนื้อหาการเรียนการสอนจะแน่น และมากกว่ากว่าเด็กห้องเรียนธรรมดามีการทดลองให้ทำมากมาย (เพราะมีงบโครงการ) รวมถึงได้ไปทัศนศึกษาหรือดูงานตามที่ต่างๆ บ่อยครั้ง