ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของ www.จุฬาติวเตอร์โฮม.com (“ข้อตกลงและเงื่อนไขฯ”) กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบน เว็บไซต์ www.จุฬาติวเตอร์โฮม.com หรือช่องทางอื่นๆ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์” หรือ “แพลตฟอร์ม” ของ www.จุฬาติวเตอร์โฮม.com (“บริการฯ”) ที่จัดทำขึ้นระหว่างwww.จุฬาติวเตอร์โฮม.com (“ผู้ให้บริการ”) กับผู้ใช้บริการฯ ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม (ไม่ว่าจะได้ลงทะเบียนใช้บริการแพลตฟอร์ม และ/หรือลงทะเบียนคอร์สเรียนบนแพลตฟอร์มแล้วหรือไม่) (“ผู้ใช้บริการฯ” หรือ “ท่าน” หรือ “ผู้เรียน”) อีกฝ่ายหนึ่ง

เมื่อท่านได้ใช้บริการแพลตฟอร์มนี้ ถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการ เป็นอย่างดีแล้ว การใช้บริการแพลตฟอร์มของท่านถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ

อารัมภบท

โดยที่เว็บไซต์ https://www.จุฬาติวเตอร์โฮม.com เป็นตัวกลางในการจัดหาติวเตอร์เพื่อส่งไปสอนพิเศษตามบ้าน หรือสถานที่ที่ตกลงกันระหว่างติวเตอร์และผู้เรียน และ/หรือสอนพิเศษแบบออนไลน์ผ่าน Video Conference Call (Video Call)

บทนิยาม

“ติวเตอร์” คือ ติวเตอร์ของ www.จุฬาติวเตอร์โฮม.com ที่ให้บริการสอนกับผู้เรียนตามแต่ละรายวิชาที่ผู้เรียนสมัครเรียนกับ www.จุฬาติวเตอร์โฮม.com

“ผู้เรียน” หรือ “ผู้ใช้บริการฯ” คือ ผู้เรียนที่สมัครเรียนกับติวเตอร์ผ่าน www.จุฬาติวเตอร์โฮม.com

“คลาสเรียน” คือ การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนและติวเตอร์

1. การลงทะเบียน

 • 1.1. ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนกับ www.จุฬาติวเตอร์โฮม.com ได้ 3 ช่องทาง 1.) บัญชี Line Official 2.) เบอร์โทรศัพท์ 3.) www.จุฬาติวเตอร์โฮม.com โดยการกรอกหรือแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบันของท่านกับช่องทางดังกล่าว และ/หรือช่องทางอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพศ วันเดือนปีเกิด ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ ภูมิลำเนาปัจจุบัน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ไอดีแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line ID) รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของผู้เรียนหรือผู้ปกครอง เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันเสมอ

 • 1.2. ผู้ใช้บริการฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ ตามวิธีการชำระเงินที่ กำหนดไว้ 1.3. ผู้ให้บริการ มีสิทธิในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุใดๆ ที่ทำให้แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยน แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกดังกล่าว

2. การใช้บริการ

 • 2.1. ท่านตกลงใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
  • (1) กระทำการใดๆที่ฝ่าฝืนต่อสัญญา กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบใดๆภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ หรือสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืนดังกล่าว
  • (2) จำหน่าย ให้เช่า ให้ยืม อนุญาตให้ใช้หรือให้สิทธิในสิทธิการเรียนของท่านแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
  • (3) บิดเบือนข้อมูลและ/หรือเนื้อหา ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่บุคคลอื่น หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนา
  • (4) กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงการทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดจากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ หรือผลงานของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • (5) จัดทำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับผู้ให้บริการ และ/หรือคัดลอกเนื้อหา แนวคิด ฟีเจอร์การทำงาน กราฟฟิก หรือผลงานใดๆบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
  • (6) กระทำการใดๆซึ่งทำให้ผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ หรือเจ้าของร่วมในเนื้อหา (ความหมายของ “เนื้อหา” ให้เป็นไปตามความหมายที่ระบุใน ข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา”) อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องหรือกระทำการอื่นใดที่ ผู้ให้บริการ พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ให้บริการ และ/หรือเจ้าของร่วมในเนื้อหา เสื่อมเสียชื่อเสียง และ/หรือได้รับความเสียหาย
  • (7) กระทำการใดๆ ที่เป็นการแฮกระบบ หรือเนื้อหาของแพลตฟอร์ม โดยการแฮกรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การพยายามแทรกเนื้อหาที่เป็นอันตรายลงแพลตฟอร์ม การพยายามควบคุมระบบของแพลตฟอร์มหรือหน้าต่างใดๆ ของแพลตฟอร์ม และการแทรกโค้ดที่เป็นอันตรายลงในแพลตฟอร์มซึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้งานบางคนไปยังหน้าที่เป็นอันตรายหรือเป็นสแปม
  • (8) ดำเนินพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมอื่นใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน นโยบาย และศีลธรรม
  • (9) ขัดขวางการดำเนินงานของการให้บริการฯ
  • (10) ขัดขวางการเรียนการสอนหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมในคลาสเรียน
  • (11) ดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ในระหว่างคลาสเรียนหรือเข้าร่วมคลาสเรียนขณะมึนเมา
  • (12) ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมหรือใช้พฤติกรรมก้าวร้าวต่อผู้ให้บริการ หรือติวเตอร์
  • (13) ขาดหรือยกเลิกคลาสที่จองไว้ซ้ำ ๆ
  • (14) สนับสนุน ก่อให้เกิด หรือส่งเสริมพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในหมู่ผู้ใช้บริการฯ ท่านอื่น ๆ
  • (15) กระทำการใดๆอันเป็นการติดต่อเพื่อ เรียน/ใช้บริการกับ ติวเตอร์โดยตรง โดยไม่ผ่านผู้ให้บริการหรือแพลตฟอร์ม
 • 2.2. ผู้ให้บริการ มีสิทธิ (แต่ไม่มีภาระผูกพัน) ในการตรวจสอบว่าท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

 • 2.3. หากผู้ให้บริการพบว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านกระทำการฝ่าฝืนใดๆ หรือพฤติกรรมอื่นใดที่ผู้ให้บริการ เห็นว่าไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการ มีสิทธิใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะระงับการใช้บริการของท่านไม่ว่าโดยชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ/หรืออาจดำเนินการทางกฎหมายกับท่านตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรได้ทันที

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาข้อความ เนื้อหา โสตทัศนวัสดุ ซอฟต์แวร์วิดีโอ ดนตรี เสียง กราฟฟิก รูปภาพ งานแสดง งานศิลปะ ภาพวาด ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือส่วนประกอบใดๆทั้งหมดที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบของผู้ให้บริการ และ/หรือของบุคคลอื่นใดที่ได้ร่วมสร้างสรรค์เนื้อหากับผู้ให้บริการ และ/หรือของผู้อนุญาตให้ผู้ให้บริการ ใช้สิทธิในการใช้ และ/หรือเผยแพร่เนื้อหา เท่านั้น

ดังนั้น ท่านไม่มีสิทธิทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนหลัง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ บุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาร่วมกับผู้ให้บริการ และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ให้บริการ ก่อนโดยเด็ดขาด

4. ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • 4.1. ท่านรับทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่อคุ้มครองให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล) เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยในการดำเนินการตามข้อตกลงนี้ ผู้ให้บริการ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับคำยินยอมจากผู้รับบริการแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการ ถือเป็นการได้รับคำยินยอมจากผู้รับบริการแล้ว
 • 4.2. ผู้ให้บริการ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่กล่าวในข้อ 1.) ที่ได้ให้แก่ผู้ให้บริการ ด้วยความระมัดระวัง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดภายใต้ “คำประกาศความเป็นส่วนตัว” ของแพลตฟอร์ม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้
 • 4.3. ผู้ให้บริการจะกำหนดให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ถูกจำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้พนักงาน และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการ ทำการประมวลผลและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรฐานเดียวกัน
 • 4.4. ผู้ให้บริการ จะควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น โดยจะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ทำสำเนา บันทึกภาพข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นอันขาด เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกความร่วมมือหรือสัญญา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะระบุหรือบัญญัติไว้เป็นประการอื่น
 • 4.5. กรณีที่ผู้ให้บริการพบพฤติการณ์ใด ๆ ที่มีลักษณะที่กระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการประมวลผลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายจากการละเมิด อุบัติเหตุ การลบ ทำลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข เข้าถึง ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วผู้ให้บริการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้รับบริการทราบโดยทันทีภายในเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง
 • 4.6. ผู้ให้บริการ มีสิทธิที่จะบันทึกข้อคำถาม ข้อสงสัย และข้อมูลอื่นใดที่โพสต์โดยผู้ใช้บริการฯ และหากผู้ให้บริการ เห็นว่าจำเป็น ผู้ให้บริการ อาจรวบรวมและจัดเก็บรูปภาพ วิดีโอ รวมถึงภาพจากชั้นเรียน โดยไม่มีข้อจำกัด (โดยจะเรียกรวม ๆ ว่า “ข้อมูลฯ”) ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ให้บริการ ให้บริการ โดยผู้ให้บริการ จะใช้ข้อมูลฯ ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินงานและการจัดการการบริการให้เหมาะสมเท่านั้น เมื่อผู้ใช้บริการฯ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าผู้ให้บริการ สามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลฯ ได้

5. ลิงค์ของบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ อาจประกอบด้วยลิงค์เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามซึ่งผู้ให้บริการไม่ได้มีอำนาจควบคุมแต่อย่างใด

การใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามถือเป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับบุคคลที่สามเอง โดยผู้ให้บริการ ไม่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดใดๆต่อเนื้อหา รวมถึงการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์มนั้นท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

6. คำรับรองของท่าน


ท่านรับรองว่าท่านมีความสามารถตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านเพื่อการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว

7. บทบัญญัติทั่วไป


หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตกเป็นโมฆะไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใดให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักซึ่งยังสามารถใช้บังคับได้ต่อไป

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ


ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย บรรดาข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

9. การติดต่อผู้ให้บริการ


หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตลอดจนต้องการส่งข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ที่อยู่: 74 ซอยเกษมสันต์ 3 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 093-936-9564
อีเมล: [email protected]
Facebook Page: https://www.facebook.com/chulatutorathome
Website www.จุฬาติวเตอร์โฮม.com


วันที่มีผลบังคับใช้: [23 เมษายน 2565]
ปรับปรุงล่าสุด: [23 เมษายน 2565]

จุฬาติวเตอร์โฮม ศูนย์รับสอนพิเศษตามบ้าน แบบตัวต่อตัว ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง