คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ www.จุฬาติวเตอร์โฮม.com (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ www.จุฬาติวเตอร์โฮม.com “ผู้ให้บริการ” หรือ “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลการให้บริการเป็นตัวกลางในการจัดหาติวเตอร์เพื่อส่งไปสอนพิเศษตามบ้าน หรือสถานที่ที่ตกลงกันระหว่างติวเตอร์และผู้เรียน และ/หรือสอนพิเศษแบบออนไลน์ผ่าน Video Conference Call (Video Call)

ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • 1.1. ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา กล่าวคือ การให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
 • 1.2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง เพื่อวัตถุประสงค์ การให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เช่น การจัดหาติวเตอร์ที่เป็นเพศเดียวกับผู้ใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและติวเตอร์ หรือการจัดหาติวเตอร์ให้เหมาะสมกับอายุ และระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการ

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • 2.1. เพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคลก่อนการให้บริการ
 • 2.2. การเข้าทำและ/หรือการปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการ
 • 2.3. การบันทึกข้อมูลการสนทนาและการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ โดยไม่คำนึงถึงสื่อที่ใช้ (เช่น อีเมล แอพพลิเคชั่นไลน์ โทรศัพท์ หรืออื่น ๆ)
 • 2.4. เพื่อวัตถุประสงค์ การให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เช่น การจัดหาติวเตอร์ที่เป็นเพศเดียวกับผู้ใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและติวเตอร์ หรือการจัดหาติวเตอร์ให้เหมาะสมกับอายุ และระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการ
 • 2.5. เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และติดตามการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย กล่าวคือเพื่อการตรวจสอบและการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันและติดตามการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งต่อตัวผู้รับบริการ และติวเตอร์

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

 • 3.1. แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
  แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่านการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line Official Account) การสมัครผ่าน www.จุฬาติวเตอร์โฮม.com ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เพศ สัญชาติ อีเมล เลขไอดีไลน์
  2. เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน เช่น Cookie data, IP address, Application Logging, Device ID, Browsing history)

 • 3.2. จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
  จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
  1. เพื่อการลงทะเบียน เพื่อการยืนยันตัวตน สมัครใช้บริการของผู้ให้บริการ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เพศ สัญชาติ อีเมล เลขไอดีไลน์
  2. เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างติวเตอร์และผู้ใช้บริการ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เลขไอดีไลน์
  3. เพื่อการจัดหาติวเตอร์ที่เป็นเพศเดียวกับผู้ใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและติวเตอร์ หรือการจัดหาติวเตอร์ให้เหมาะสมกับอายุ และระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เพศ สัญชาติ อีเมล เลขไอดีไลน์
  4. เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และติดตามการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย การตรวจสอบและการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันและติดตามการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งต่อตัวผู้รับบริการ และติวเตอร์
  หมายเหตุ การเก็บข้อมูล เพศ หรือสัญชาติ อันเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวนั้น เป็นข้อมูลที่มาพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนที่ถูกเก็บเพื่อการยืนยันตัวตน

 • 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  • 4.1. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
   • 4.1.1. ติวเตอร์ในสังกัดของผู้ให้บริการ เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างติวเตอร์และผู้ใช้บริการ
   • 4.1.2. เจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ เพื่อการดำเนินการยืนยันตัวตนของผู้รับริการ
  • 4.2. เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างติวเตอร์และผู้ใช้บริการ ผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานการให้บริการของผู้ให้บริการ
   • 4.2.1. www.จุฬาติวเตอร์โฮม.com
   • 4.2.2. สื่อ Social Media

  5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของท่าน

  • 5.1. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
  • 5.2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • 5.3. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากผู้ให้บริการ ขอให้ผู้ให้บริการ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นและขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการ ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  • 5.4. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับผู้ให้บริการได้ตลอดระยะเวลา อย่างไรก็ดี การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • 5.5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • 5.6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในระหว่างรอการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ร้องขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง หรือขอให้ระงับการใช้ แทนการลบข้อมูลส่วนบุคคล
  • 5.7. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ผู้ให้บริการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากพบว่าไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือในกรณีที่ท่านถอนความยินยอมแล้วและผู้ให้บริการไม่มีอำนาจที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป หรือในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ให้บริการไม่สามารถอ้างเหตุปฏิเสธการคัดค้านได้ หรือในกรณีที่การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล


  เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

  7. การติดต่อผู้ให้บริการ


  หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือการใช้สิทธิตามประกาศความเป็นส่วนตัว ตลอดจนต้องการส่งข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  ที่อยู่: 74 ซอยเกษมสันต์ 3 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร: 093-936-9564
  อีเมล: [email protected]
  Facebook Page: https://www.facebook.com/chulatutorathome
  Website www.จุฬาติวเตอร์โฮม.com

จุฬาติวเตอร์โฮม ศูนย์รับสอนพิเศษตามบ้าน แบบตัวต่อตัว ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง