หลักสูตร / ค่าเรียน

คอร์สติวสอบเข้า ป.1

คอร์สติวสอบเข้า ป.1

เตรียมความพร้อม ทักษะด้าน คณิตศาสตร์ เชาว์ปัญญา ภาษา รวมทั้งเสริมแทรกสาระความรู้ทั่วไป การฟังจับใจความ ฝึกฝนการใช้ตาและมือให้สัมพันธ์กัน แนะแนวการเตรียมตัวก่อนสอบ เก็งข้อสอบหรือเนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบบ่อยๆ เป็นต้น

ในการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ผู้ปกครองมีความจำเป็นจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของน้องๆ ให้ตรงตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดอันเนื่องมาจากในแต่ละโรงเรียนมีเกณฑ์อายุการรับสมัครที่แตกต่างกัน โดยจะต้องเช็ควันเดือนปีเกิดของน้องๆ เพื่อให้ตรงกับโรงเรียนที่ต้องการจะสมัครเรียน จะทำให้วางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าได้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างเช่น

  • ติวสอบเข้า อ.3 เช่น สาธิต มศว ประสานมิตร, ราชินี, มาแตร์เดอี ฯลฯ
  • ติวสอบเข้า ป.1 โรงเรียนรัฐบาล เช่น สาธิต จุฬาฯ, สาธิต เกษตร, ราชวินิต, สาธิต รามคำแหง, สาธิต สวนสุนันทา ฯลฯ
  • ติวสอบเข้า ป.1 โรงเรียนเอกชน เช่น เซนต์คาเบรียล, เซนต์โยเซฟ, อัสสัมชัญ, กรุงเทพคริสเตียน ฯลฯ

นอกจากนั้นการเลือกโรงเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับน้องๆ เป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาเป็นการปูพื้นฐาน ที่สำคัญที่ใช้ในการต่อยอดในระดับชั้นต่อไป ดังนั้นผู้ปกครองควรจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรที่ทำการสอน เพื่อให้มีการเรียนรู้เป็นไปยังแนวทางที่ต้องการและเหมาะสมกับบุตรหลาน อีกทั้งสังคมสภาพแวดล้อมของโรงเรียนก็มีผลสำคัญในการหล่อหลอมเด็กๆ ให้เป็นคนดีและมีคุณภาพต่อสังคม

หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร

  • หลักสูตรภาษาไทยการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยทุกวิชา แต่จะมีวิชาภาษาอังกฤษของอาจารย์ไทยและต่างประเทศด้วย เนื้อหาค่อนข้างเข้มข้น เน้นวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program, EP) คือการปรับแต่งหลักสูตรไทย มาทำการสอนภาษาอังกฤษในบางรายวิชา โดยโรงเรียนส่วนใหญ่จะเน้นวิชาหลักคือ Math, Science, Eng, Social, Health โดยยังมีวิชาที่สอนเป็นภาษาไทยปกติอยู่
  • หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) จะคล้ายกับหลักสูตร English Program แต่เป็นการเรียนการสอนโดยจัดสภาวะแวดล้อมให้เด็กซึมซับภาษาสากลและภาษาท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยใช้ทฤษฎีเดียวกับเด็กที่เป็นลูกครึ่ง พ่อและแม่พูดคนละภาษา ในแต่ละรายวิชาจะมีสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยจะไม่มีการแปล ทำให้การรับรู้โดยไม่มี Translation delay ในช่วงแรกเด็กๆ อาจจะสับสน แต่ไม่นานก็จะเริ่มมีการคุ้นเคยและไม่ขัดเขิน โดยเด็กจะไม่สูญเสียภาษาแม่ไป
  • หลักสูตรนานาชาติ (International Program) มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด มีหลักสูตรและเนื้อหาเป็นของตัวเอง โดยยึดจากต่างประเทศ เช่น อเมริกา หรือ อังกฤษ ซึ่งเป็นสองหลักสูตรมาตรฐานที่ใช่กันแพร่หลายทั่วโลก ทำให้ง่ายต่อการย้ายโรงเรียนข้ามประเทศ แต่จะไม่เน้นวิชาภาษาไทยประวัติศาสตร์ไทยหรือพุทธศาสนา